Oferta dla placówek oświatowych

Badania
przesiewowe

Skierowane są do dzieci od 3 roku życia w celu wykrycia nieprawidłowości w rozwoju mowy. W skład oferty wchodzi ankieta z rodzicami, indywidualne badanie dziecka, w przypadku wykrycia ewentualnych problemów wskazanie dziecka do terapii logopedycznej.

Po przeprowadzeniu badania przesiewowego, możliwa jest dalsza współpraca na terenie placówki. Szczegóły współpracy są uzgadniane indywidualnie.

Indywidualna terapia logopedyczna przy zastosowaniu urządzenia – słuchawek FORBRAIN

Diagnoza i terapia wad wymowy. Słuchawki pomagają nam lepiej usłyszeć nasz własny głos, co wpływa bezpośrednio na poprawę wymowy oraz rytm i płynność wypowiedzi.

Grupowa terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne dostosowane do danej grupy wiekowej, prowadzone w formie zajęć plastycznych. Gry i zabawy wspomagające funkcje oddychania, artykulacji, ćwiczenia słuchowe.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

KORP są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego.

Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy, co jest niewątpliwie ogromną  zaletą KORP. Dzięki temu nie musimy ich samodzielnie szukać, ani dobierać. Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych.

karty oceny rozwoju
małego dziecka w wieku
od 1 m.ż. do 11 m.ż.

uwzględniają
rozwój umiejętności co kwartał

karty oceny rozwoju
dziecka w wieku
od 1 r.ż. do 2,11. r.ż.

do końca 2 r.ż.
możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku

karty oceny rozwoju
dziecka w wieku
od 2,11 r.ż. do 7,11 r.ż.

w tym okresie
karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych

karta oceny rozwoju
dziecka w wieku
od 8,0 r.ż. do 9,11 r.ż.


Przy pomocy Kart można zbadać poszczególne sfery rozwoju dziecka,
które pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

rozwoju ruchowego motoryki precyzyjnej i lateralizacji spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej komunikowania się i mowy emocji i relacji społecznych funkcji behawioralnych umiejętności przedszkolnych umiejętności szkolnych

Sensoplastyka®

Sensoplstyka to mnogość faktur, tekstur i cała paleta ekologicznych barw. Podczas zajęć wykorzystujemy tylko produkty spożywcze, dlatego zajęcia są bezpieczne już dla najmłodszych.

Logorytmika

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną. Wykorzystywana w ćwiczeniach wad wymowy oraz do zachęcenia dziecka do ćwiczenia swojej mowy.

Terapia ręki

Celem zajęć jest usprawnianie precyzji ruchów rąk, poprawa zdolności skupienia uwagi i patrzenia, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka.

Układanki lewopółkulowe

Stymulują lewą półkulę mózgu, odpowiedzialną za analizę, syntezę, klasyfikowanie, logiczne myślenie, a także pisanie, obliczenia matematyczne, mowę oraz jej rozumienie.

Opłaty za w/w zajęcia uzgadniane są indywidualnie z placówką.